Ակնոցներ

Ոչ մի ապրանք չի գտնվել Ձեր որոնմանը համապատասխան:

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

Kiwi Store-ի Հիմնական պայմաններ

Այստեղ ներկայացված են kiwistore.am կայքի միջոցով գործարքների՝ պայուսակների,դպրոցական պարագաների , գրենական պիտույքների գնման, առաքման, վճարման եւ այլ գործարքների իրականացման հիմնական պայմանները։ Սույն պայմանները համարվում են հրապարակային առաջարկ (օֆերտա) հաճախորդների հետ հարաբերությունները կարգավորելու նպատակով:

Ընդհանուր դրույթներ
1.1. Սույն պայմանագիրը (Օֆերտան) կնքելու լրիվ և անվերապահ համաձայնություն (Ակցեպտ) է համարվում հաճախորդի կողմից Կայքում գրանցվելը կամ պատվեր կատարելը որպես գրանցված կամ չգրանցված հաճախորդ։
1.2. Կայքում ներկայացված են ապրանքներ եւ ծառայություններ, որոնք իր (kiwistore.am-ի) սեփականությունն է։

Վճարման պայմաններ
2.1. Վճարման պարտականությունն առաջանում է kiwistore.am կայքի միջոցով ապրանքի կամ ծառայության պատվերի դեպքում՝ անկախ նրանից, թե որտեղ է պատվիրատուն նախընտրում ստանալ պատվերը՝ ցուցասրահում, թե իր նշած հասցեով առաքմամբ։
2.2. Վճարման եղանակները ներկայացված են Կայքի «Վճարում» բաժնում, որը հանդիսանում է սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը՝ Հավելված 1-ը։
2.3. Կանխիկ  վճարումն  իրականացվում  է  ցուցասրահում  կամ  առաքման հասցեում պատվերը ստանալու պահին: Պատվիրատուն ցուցասրահում կամ առաքչի կողմից ներկայացվող ապրանքը կամ ծառայության վկայագիրը կարող է տեղում բացել, ստուգել դրա համապատասխանությունը կայքում ներկայացվածին, որակական և քանակական հատկանիշները, այնուհետև կատարել վճարում:
2.4. Առցանց վճարումն իրականացվում է պատվերի գրանցման պահին՝ կայքում հասանելի վճարման եղանակներով։

Առաքման պայմաններ
3.1. Առաքման ծառայությունը հասանելի է ամեն օր` ժամը 10:00-18:00-ը, բացի կիրակի օրերից:
3.2. Առաքման եղանակները նշված են kiwistore.am կայքի «Առաքում» բաժնում, որը հանդիսանում է սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը՝ Հավելված 2-ը։
3.3. Եթե առաքված պատվերն ինչ-ինչ պատճառով դուր չի գալիս գնորդին կամ ստացողին և նա ցանկանում է վերադարձնել այն, ապա այդ դեպքում անհրաժեշտ է վճարել առաքման գումարը՝ անկախ պատվիրված նվերների գումարի չափից:
3.4. Պատվերը երկու տարբեր հասցեներով առաքելու համար անհրաժեշտ է ձևակերպել երկու տարբեր պատվերներ: Մեկ պատվերի շրջանակում ապրանքը կամ ծառայության վկայագիրը կարող է առաքվել միայն մեկ հասցեով:

Փոխանակումն ու վերադարձը
4.1. Պատվիրված ապրանքների եւ ծառայությունների փոխանակումն ու վերադարձն իրականացվում են ՀՀ Սպառողների իրավունքների մասին օրենքի դրույթների տառին եւ ոգուն համապատասխան։

Մտավոր սեփականության իրավունքները
5.1. Դուք ընդունում եք և համաձայն եք, որ kiwistore.am կայքում առկա բոլոր նյութերը, բացառությամբ  հաճախորդի  մեկնաբանությունների,   ներառյալ,   բայց չսահմանափակվելով տեքստերը, ծրագրերը, գրաֆիկական կամ ոչ-գրաֆիկական նկարները, ձայնագրությունները, երաժշտությունը, տեսահոլովակները, ինտերակտիվ հնարավորությունները և դրանց նման նյութերը (այսուհետ՝ Նյութեր), ինչպես նաև դրանում առկա ապրանքանիշերը, ծառայությունների նշաններն ու լոգոները (այսուհետ՝ Նշաններ) պատկանում են kiwistore.am -ին կամ արտոնագրված են նրա կողմից և ենթակա են պաշտպանության որպես հեղինակային իրավունք և մտավոր սեփականության իրավունք՝ միջազգային կոնվենցիաների եւ ներպետական օրենսդրության համաձայն:
5.2. Կայքի Նյութերը տրամադրվում են միայն Ձեր անձնական օգտագործման համար և չեն կարող օգտագործվել, պատճենահանվել, վերարտադրվել, բաշխվել, փոխանցվել, հեռարձակվել, ցուցադրվել, արտոնագրվել կամ այլ կերպ շահագործվել որևէ այլ նպատակով առանց այդ Նյութերի սեփականատերերի նախնական գրավոր համաձայնության:

Տվյալների գաղտնիությունը
6.1. Kiwistore.am -ը գերակայություն է համարում հաճախորդների տվյալների գաղտնիության պահպանումն ու պաշտպանությունը։ Հավաքագրված անձնական տվյալներն օգտագործվում են առաքման եւ սպասարկամն որակի բարելավման նպատակով եւ դրանք կարող են փոխանցվել երրորդ կողմի միայն ՀՀ «Անձնական Տվյալների Պաշտպանության օրենքով» նախատեսված դեպքերում։

Վեճերի լուծման կարգը
7.1. Սույն պայմանների կապակցությամբ ծագած վեճերը կարող են լուծվել արդարադատական կարգով՝ բանակցությունների միջոցով։ Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով։